Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 9 december 2014
   
Fyrbodal växer på träd

Av träd kan man tillverka tyger, bygga 15-våningshus, tillverka plaster, göra intelligenta plus förnybara förpackningar, konstruera kompositer till flyg, fordon och möbler. Efterfrågan på nya förnybara material och produkter ökar globalt och trä har potential att möta denna efterfrågan. Fyrbodal växer bokstavligen på trä och här finns både gediget kunnande byggt på lång erfarenhet hos företag men också ett intresse att utveckla nya produkter. Flera av våra kommuner vill också undersöka hur vi kan driva på utvecklingen till exempel genom att beställa nya slags produkter eller byggnader. Under två år kommer vi att arbeta tillsammans med våra kommuner och företag för att nya affärsmöjligheter, som också ger miljönytta, ska kunna gro i Fyrbodal. Vi kommer bland annat att ordna seminarier, studieresor och företagsmöten.

Är du intresserad? Hör av dig till Karin Stenlund!

  En fossiloberoende gränsregion 2030

Minns ni vår uppmärksammade budkavle? Att alla våra kommuner testade elbilar? Att tre snabbladdare byggdes i vår region? Att flera hundra personer deltog på seminarier? De som styrde upp allt detta var projektet Infragreen, som nu lyfts fram av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som ett lyckat projekt att inspireras av. Nu finns möjlighet att söka nya medel för utvecklingsprojekt där Norge och Sverige samarbetar.
Fyrbodals kommunalförbund och Länsstyrelsen Västra Götaland arbetar med att tillsammans med Östfold forma fortsättningen på det lyckade samarbetet. 
Nästa år tänker vi bli världens främsta fossiloberoende gränsregion!


Läs och inspireras av arbetet med budkavlen!

  Vilka vägnät ska prioriteras?

Just nu ligger en remiss ute hos kommunerna gällande Trafikverkets utredning "Funktionellt prioriterat vägnät".

Utredningen är viktig eftersom den utgör grunden för att avgöra vilka vägar som ska prioriteras när det gäller tillgänglighet med mera. Tidplanen är denna:

9 januari ska kommunernas synpunkter ha kommit in till kommunalförbundet.

15 januari tas frågan upp i AU.

5 februari tas frågan upp i direktionen.

9 februari skickas remissvaret till Västra Götalandsregionen.


Utredningen finns på Trafikverkets hemsida

   
Projektmedel till förstudie inom utbildningsdelen?
 


Kommunalförbundet har skickat in en ansökan om projektmedel till Västra Götalandsregionen. Det handlar om en förstudie med syfte att få en tydlig beskrivning av dagsläget för utbildningsverksamheter där praktik ingår, exempelvis VFU inom högskolan, APL och lärlingspraktik i gymnasieskolan och PRAO i grundskolan. I dagsläget finns en mängd sådana verksamheter. Arbetet är ofta personberoende, mycket tidskrävande och sker parallellt på flera håll utan samordning. Det saknas en samlad bild av såväl utbud som efterfrågan av praktikplatser. Förstudien ska även komma fram till ett förslag på webbaserat kommunövergripande verktyg för Fyrbodal.

  Projektpengar till intermediära kompetensmäklare

Regionala utvecklingsnämnden, RUN, har beviljat vår ansökan om att bedriva ett pilotprojekt för att etablera och testa intermediära kompetensmäklarfunktioner i sex av Fyrbodals kommuner.
Nu undrar nog en del vad detta begrepp innebär. Det handlar om arbete med kompetensplattformen. Uppdraget är att se över vilken metod som är bäst för att nå ut med matchningsuppdraget i kommunerna.   

Projektet startades den 1 december, har en budget på ca 3 miljoner kronor och ska pågå i ett år.

 


Mer om kompetensplattformen.

  Digitala trygghetslarm

Ett intensivt förarbete pågår inför den upphandlingsprocess för Fyrbodals kommuner i och med att trygghetstelefoner i kommunerna ska digitaliseras. På leverantörsvisningen deltog nio kommuner från Fyrbodal och fyra kommuner från Sjuhärad/Skaraborg. 56 personer tog del av information från leverantörerna Tunstall och Care Tech, båda ledande företag inom digital trygghetskedja. Företagen ingår i SKL:s avrop, som kommunerna kan använda sig av istället för att göra en egen direktupphandling.

Mer om leverantörsvisningen hittar du här.

  Politik, vägar, strandskydd, konjunktur och annat

I torsdags hade vi mandatperiodens sista direktionsmöte. Nästa gång, den 5 februari är det en nyvald direktion som sammanträder. Då kommer fokus att ligga på att välja representation till en rad uppdrag inom förbundet.

På direktionsmötet fick vi en bra och väl planerad redovisning av våra beredningars arbete under mandatperioden. Sammanfattande bilder finns på vår hemsida www.fyrbodal.se/direktion

I övrigt ställde sig politikerna bakom en finansiering av utbyggnaden av E20 genom Skaraborg, att Vänersborg ska vara regionhuvudstad även i fortsättningen samt att överklaga Länsstyrelsens regeländring kring strandskydd.
 
Häromveckan presenterades Västra Götalandsregionens konjunkturrapport. Tyvärr misstolkades utvecklingen av Bohusläns besöksnäring och beskrevs i media som att den ”går åt fel håll”. Nedgången i rapporten beror på besöksnäringen är säsongsbunden och att besöken i Bohuslän minskar då sommaren tagit slut.

Generellt går utvecklingen framåt just nu. Bedömningen är att vi börjar, om än långsamt, komma in i en högkonjunktur. Även i Fyrbodal börjar det ljusna, även om vi fortfarande ligger lite efter resten av länet.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör