Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 14 oktober 2015
  Utbyte av goda exempel på integrationsarbete

Fyrbodal är den delregion i Västra Götaland som hittills i år tagit emot flest nyanlända flyktingar. Kommunerna ställs inför stora utmaningar och många frågor är desamma oavsett kommun. Därför bedriver kommunalförbundet ett samverkansarbete över kommungränserna för att hitta nya lösningar på en strategisk nivå.

Uppstartskonferensen för arbetet ägde rum förra veckan i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Politiker och tjänstemän uppdateras med aktuell information och statistik. I grupper utbyttes goda exempel utifrån arbetets tre fokusområden: boende, arbete och kompetens, samt hälsa (inriktning barn och unga). Många viktiga synpunkter lyftes och hela sammanställningen av gruppdiskussionerna kommer att läggas ut på vår hemsida, där du också kan följa hela projektet.

Nu kommer en projektplan med tidsplan att färdigställas utifrån de önskemål om prioriteringar som lyfts fram. Ta gärna kontakt med projektledare Annette Nyman för ett möte i just din kommun. Hennes kontaktuppgifter hittar du här.


Samverkan kring samhällsorientering för nyanlända

I Fyrbodal har flertalet kommuner enats om att samverka kring samhällsorientering för nyanlända enligt en modell där Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg anställer samhällskommunikatörer och genomför utbildningar för såväl sina egna invånare som övriga kommuners invånare.
Alla som kommer nya till Sverige har rätt till minst 60 timmars samhällsinformation på sitt modersmål eller annat språk man behärskar väl. Områden som tas upp i samhällsorienteringen är bl a individens rättigheter och skyldigheter, hur det är att leva med barn i Sverige och hur det går till i kontakten med myndigheter. Det är en stor utmaning för kommunerna att erbjuda kurser på alla språk inom rimlig tid.
Fyrbodals kommunalförbund ingår som part och har ansvar dels för samordning och administration av utbildningarna, dels för att hålla ihop arbetet på en strategisk nivå med information, utveckling, kvalitet och utvärdering av verksamheten.
Ett administrativt verktyg håller på att implementeras och utbildningar planeras under hösten.
 


Mer information om samhällsorientering finns här.

Kurser för dig som arbetar med integrationsfrågor

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas. Här följer de utbildningstillfällen som kan vara av nytta för dig som arbetar med integrationsfrågor.

Ekonomiskt bistånd samt vård och omsorg till asylsökande, utländska medborgare och EU-migranter m.fl. 20 okt

 


Andra kurser och konferenser hittar du här.

  Turné tillsammans med Högskolan Väst

En heltäckande kommunturné och möten med alla högskolans institutioner och enheter – det står på dagordningen i höst för de två projektledare som ska förbereda en ny arena för samverkan mellan Högskolan Väst och alla kommunerna i Fyrbodal.
I våras enades alla de 14 kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst om att bygga upp en ny samverkansarena. Nu är det dags att börja bygga och höstens ”roadtrip” är nästan färdigplanerad.


Se turnéplanen.

  De tigger på våra gator

Regeringens samordnare, polisen, SKL, Högskolan Väst med flera delade med sig av sin bild av situationen kring de som tigger. Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst bjöd in till detta seminarium om socialt och ekonomiskt utsatta EU medborgare som försörjer sig i gatumiljö i Fyrbodal/Sverige. Det blev en konferens med många infallsvinklar och utmaningar - men inga enkla svar.

Se dokumentation och material från seminariet.

  Det goda mötet kring granit

I Hunnebostrand möttes den 3-4 september ett femtiotal skulptörer, arkitekter, konstnärer, näringslivsutvecklare, politiker och representanter från stenindustrin. Graniten stod i fokus för kunskapsutbyten och goda möten. Fyrbodals kommunalförbund är med och stöttar arbetet.

Se dokumentationen från de två dagarna

  Regionala medel

När Västra Götalandsregionen senast fördelade sina medel från "Socialt entreprenörskap" tillföll totalt 750 000 kronor kulturverksamheter inom Fyrbodal. Det ser vi som tecken på god kvalitet hos dessa verksamheter.
Utvecklingsprojekt á 50 000 kr: Not Quite, Bottnafjordens inköpsförening, Skaftö Fokets hus.
Utvecklingsprojekt á 200 000 kr: Fenix trädgård, ELSA Hundcoop, Gröna Tomater i Bottna.


   
Svenskt företag i Norge? Boka 4 november!

När du skickar personal till Norge, eller kanske till och med gör en etablering, så finns det många saker att tänka på. Inte minst när det kommer till beskattning av företag och personal. Ta chansen att träffa experter som kan fördjupa dig i gränsdragningarna och vad du som företagare måste känna till – oavsett om du utför tjänster i egen regi eller är inhyrd.
Fyrbodals kommunalförbund är en av flera samarbetspartners till Svinesundskommittén som bjuder in till kostnadsfritt seminarium den 4 november.


Till program och anmälan.

  Nya titlar inom kommunernas socialpsykiatri

Socialcheferna har antagit ett underlag för ”kompetens och titulatur inom verksamhetsområdet socialpsykiatri” där man förordar titlarna boendestödjare och boendestödspedagog med tillhörande kompetenskrav. Socialcheferna rekommenderar samtliga kommuner i Fyrbodal att anta förslaget. Syftet är bland annat att bättre belysa arbetsuppgiften anpassat till nutida ideologi, synsätt, policys, lagstiftning.

Nyheten i sin helhet finns här.

  Utvecklad samverkan inom Välfärd

Tre nya områden har  prioriterats inom Beredningen Välfärd för fortsatt samverkansutveckling. Det ena området handlar om att titta på ett ”Barnahuskoncept” för hela Fyrbodal där samverkan utvecklas mellan Barnahuset i Trollhättan och barnförhörsrummet i Åmål.
Det andra uppdraget handlar om att ta fram förslag på samverkan mellan kommunerna avseende personligt ombud.
Ytterligare ett område där behovet av en utvecklad samverkan identifierats är tillnyktring.


Nyheten i sin helhet finns här.

  Senaste nytt från direktionen...

På förra veckans direktionsmöte togs beslut om Verksamhetsplan och budget för 2016. Detta innebär att vår basfinansiering ökas med cirka 500 000 kr. Vi har nu möjlighet att lite bättre komma i ekonomisk balans för 2016. Problemet kommer att uppstå igen med underskott i räkenskaperna om inte intäktssidan kompenseras med kostnadsutvecklingen. Alternativt är att prioritera hårdare eller ta bort vissa frågor från dagordningen.
För första gången har vi också beslutat om en budget för de medel vi har för att genomföra VG2020, våra ”tillväxtmedel” gällande näringsliv. Detta innebär att vi inte längre tar emot några ansökningar gällande tillväxtmedel från externa parter. Allt kommer att upparbetas genom upphandlingar, riktade uppdrag och egen verksamhet.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör