Nyhetsbrev Fyrbodals kommunalförbund 26 november 2015
Integration

Regeringen har i dag beslutat enligt propositionen "Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända". Det innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Syftet är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en kommun och påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Den nya lagen träder i kraft den 1 mars 2016. Se regeringens pressmeddelande.
 
Mycket händer nu med det akuta flyktingmottagandet i Sverige idag. Det stora antalet asylsökande till Sverige, ställer mycket stora krav på våra kommuner, myndigheter, frivilligorganisationer med flera idag. Parallellt med detta, fortsätter vi vårt påbörjade arbete med att skapa en långsiktig hållbar regional samverkansstruktur för mottagandet av nyanlända, genom integrationsprojektet ”Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering i Fyrbodal”. Under projekttiden kommer vi att arbeta fram hållbara och stödjande strukturer inom områdena:
  • boende
  • arbete och kompetens
  • hälsa med inriktning barn och unga
Vi är just nu inne i en informations-och förankringsfas i projektet. Nu kommer vi att gå vidare i de delprocesser som slutligen skall leda fram till en gemensam regional överenskommelse mellan olika aktörer – RÖK. Vi kommer att påbörja dessa delprocesser (inom de tre fokusområdena) i början av nästa år.  En följeforskare följer projektet fr.o.m. nu, samt kommer även att vara ett stöd i processledning.


Kurser för dig som arbetar med integrationsfrågor

En av kommunalförbundets uppgifter är att på uppdrag arrangera kompetensutveckling för medlemskommunerna. Verksamheten är självfinansierad utan vinstintresse. Därför kan vi erbjuda kurser och konferenser till priser under de externa kursanordnarnas. Här följer de utbildningstillfällen som kan vara av nytta för dig som arbetar med integrationsfrågor.   

Andra kurser och konferenser hittar du här.

  Hela Gröna Vägen gick hela vägen!

Interreg Sverige-Norge har beviljat projektet Hela Gröna Vägen nästan 5 miljoner kronor i stöd och Västra Götalandsregionen bidrar dessutom med nästan 2 miljoner. Satsningen kommer omsätta 10 miljoner kronor i tre år.
Projektet ”Hela Gröna Vägen” är ett samarbete mellan Fyrbodalsregionen, Östfold och Follo-regionerna i Norge för att nå fossilfri fordonsflotta 2030 och leds av Fyrbodals kommunalförbund. Aktiviteter kommer anordnas för att öka antal laddstationer, tankstationer och fordon. En utmaning för gränsregionen är att både gods- och persontrafiken har ökat i omfattning och ingenting tyder på att antalet transporter kommer minska inom överskådlig tid. Genom samverkan kring gränsöverskridande fossiloberoende transporter och infrastruktur kan förutom miljönytta också andra värden för gränsregionen, både för invånare, besökare och företag skapas.


Såhär säger Martin Carling om beslutet...

  Fyrbodal är certifierat!

Den 9 november blev Fyrbodal den tjugonde regionen med certifierat Vård- och omsorgscollege.  Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.
För att få kallas Vård- och omsorgscollege ska vissa kvalitetskrav vara uppfyllda. En ansökan har arbetats fram. Föreningen Vård – och omsorgscollege utsåg två certifierare som besökte oss den 28 september och hade samtal med ledamöterna i regional styrgrupp.
Efter samtalen och en granskning av ansökan blev vår samverkan i Fyrbodal godkänd.


  Skrivelse till SJ gjorde susen för morgontåg

Direkttåg i attraktiva tidslägen mellan Uddevalla och Stockholm är mycket viktig för utvecklingen i kommunerna Fyrbodal.
SJ har under en längre tid trafikerat Västsverige med direkttåg mellan Uddevalla och Stockholm där ankomst/- respektive avgångstider till/från Stockholm passat väl för att kunna åka fram och tillbaka på dagliga möten och konferenser. Vid tidtabellskiftet i december 2014 ändrades dessa förutsättningar genom en senareläggning av direkttåget från Uddevalla som tillsammans med tidigareläggning av returtåget från Stockholm skapade helt nya och kraftigt försämrade förutsättningar för resandet. 
 Kommunalförbundet med flera reagerade på detta och tillskrev SJ i frågan. Det är därför glädjande att konstatera att from 13/12 återinför SJ morgontåget 05.25 från Uddevalla till Stockholm.


  "Enda nackdelen med trähus är att det låter för bra för att vara sant"

Det säger Arne Olsson, VD för Folkhem och en av talarna den 10 november då träindustrin mötte kultursektorn under ett seminarium för att tala om hur vi skapar attraktiva samhällen i Fyrbodal. Arne Olsson menar att trots att träets egenskaper gör det till ett fantastiskt material för stora, krävande byggnationer, har stål och betong kommit att dominera det storskaliga byggandet i Sverige de senaste hundra åren. Men siffrorna talar för sig själv. Det hårt kritiserade flyget står för 2,5 procent av de totala koldioxidutsläppen. Cementindustrin står för 5 procent! Och trä då? Jo, för varje kubikmeter trä minskar koldioxidutläppen med 2 ton. Ett annat perspektiv som Arne Olsson lyfter fram är att trä är det enda förnyelsebara byggnadsmaterial vi har. Vi har mycket och återväxten är större än vad vi förbrukar.
- Det tar en minut för den svenska skogen att tillverka materialet till ett åttavåningshus i trä.
På detta seminarium fick drygt 140 personer rejäla doser inspiration och kunskap som gav viktiga kickar i arbetet med att utveckla det faktum att Fyrbodal växer på träd. Seminariet var en del i serien Attraktiva kommuner.


   
Open call för fossiloberoende samhälle

Hur fixar vi en fossiloberoende region? För att nå det ambitiösa klimatmålet i Västra Götaland – en fossiloberoende region år 2030, behöver vi öka tempot. Ska vi lyckas behöver vi ett stort och brett engagemang – offentliga organisationer, företag, akademi och civilsamhälle. Lämna förslag till de insatsområden som ni tycker är viktigast att prioritera för att nå målet om ett fossiloberoende Västra Götaland år 2030. Fyrbodals kommunalförbund har tidigare arbetat med #mitt2030 då vi frågade unga vuxna mellan 20 och 30 år om deras visioner av vad som är det goda livet i ett fossiloberoende samhälle. Resultatet kan du läsa om här.

Lämna era bästa förslag före jul

  Utbildning för personliga assistenter

"Det var väldigt intressant att höra på Bengt Elmén, som har personlig assistent, att få se och höra från deras synvinkel. Mycket som jag inte tänkt på, men kommer att tänka på i framtiden." Så skriver Linda Tingvald Persson som deltog i kursen för 63 personliga assistenter.
Detta var andra kullen av personliga assistenter som gått utbildningen. Nytt för 2015 var att kursen köptes in som icke-poänggivande uppdragsutbildning av Högskolan Väst. En ny kursomgång kommer att starta i mars 2016 med samma kursupplägg som tidigare.


För mer information kontakta Charlotta Wilhelmsson

  Företagsakuten även 2016

Företagsakuten Fyrbodal fortsätter nästa år. Den förstudie som bedrivits under hösten 2015 har visat att behovet finns och att Fyrbodals kommunalförbund fungerar som en bra plattform för att driva den oberoende. Hittills har åtta företag kommit in varav sju har gått att rädda från konkurs.
Företagsakuten Fyrbodal har i uppdrag att hjälpa företag som befinner sig i ekonomisk knipa. Det kan vara allt ifrån obetalda skulder, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut lönerna till de anställda i bolaget.


Mer om Företagsakuten finns här.

  Senaste nytt från direktionen...

Händelserna i Paris, en höjd beredskap, ökad vaksamhet, rädsla för nya terrordåd – allt detta känns verkligen skrämmande. Dessutom har regeringen nu tillfälligt gjort avsteg från den inslagna vägen gällande flyktingar som söker en tillflykt undan krig och förföljelse i vårt land. Säkert ett nödvändigt beslut i detta skede. Samtidigt hoppas jag verkligen att allt detta är tillfälligt. Det slutna och inhumana samhälle som detta kan leda till om detta blir långvarigt, vill jag inte uppleva.
På vårt senaste direktionsmöte var dessa frågor högaktuella. Samtliga närvarande var bekymrade för vad detta ska leda till. Samtidigt fanns i rummet en stor portion optimism och känslan av att vi tillsammans ska med alla krafter motverka de onda krafter som vill skapa kris och splittring i vårt samhälle. Vi får aldrig glömma att de goda krafterna i vårt samhälle är mycket större och starkare än de mörka krafter som nu uppmärksammas.

/Lasse Lindén, förbundsdirektör