Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 11 december 2012
   
Nytt tillväxtprogram,
Västra Götaland 2020


Från och med den 1 januari 2014 ska ett nytt tillväxtprogram gälla. Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunalförbunden har nu tagit fram ett förslag. Vi har från förbundet medverkat i fyra av tio skrivargrupper, som tagit fram förslaget. Remissarbete och förankring påbörjas efter helgerna. Det är viktigt att kommunerna känner sig delaktiga i arbetet och ser sitt ansvar i det kommande genomförandet.

  Flyktingströmmen en stor utmaning

Alla Sveriges kommuner står inför en ökad flyktingström. För Fyrbodals del beräknas antalet nyanlända flyktingar under 2013 bli det dubbla jämfört med det gångna året. På senaste direktionsmötet konstaterades att kommunerna måste samla sig i dialog med Migrationsverket och länsstyrelsen.

  SFI och ensamkommande flyktingbarn

Två projekt har beviljats av länsstyrelsen inför nästa år.
-Öka kompetensen, utveckla samverkan och utveckla gemensamma metoder för att göra ett ännu bättre arbete med de ensamkommande barnen. Kontaktperson är Zarah-Lena Jillerö.
- Samordna och utveckla SFI-utbildningarna. Detta genom att gemensamt förstärka och utveckla verksamheten. Målet är att förkorta tiden inom SFI för den enskilde och höja personalens kompetens. Kontaktperson är Mailis Cavalli-Björkman.


   
Projektet STEPS avslutas - Nu satsar vi!

Efter två års intensivt arbete med STEPS i Fyrbodal arrangerade de tre processledarna Marie Påsse, Anna Hulterström och Inger Schalander en heldagskonferens för att sprida erfarenheterna från projektet. 
Konferensen samlade politiker och chefstjänstemän inom skolförvaltning, utveckling och kultur samt rektorer och förskolechefer. Med andra ord människor som i olika befattningar är med och styr och utvecklar dagens och morgondagens skola.


Mer om spridningskonferensen

  Undersökning om affärer i Norge

Tillsammans med näringslivs-
organisationen Företagarna genomförde gränshinderprojektet i somras en undersökning i Västra Götalandsregionen med fokus på affärer mellan Sverige och Norge. Enkätsvaren ska hjälpa oss att identifiera ytterligare gränshinder mellan länderna. Av de 718 företagen som svarade upplevde två av tre att tull och moms skapade mest hinder. Regler och standarder samt informationsbrist var några av de andra gränshindren som togs upp.


Rapporten hittar du här

  Attraktiva kommuner - verktyg för utveckling

Offentlig miljö som konstform går mot sitt slut. På ett seminarium i november var temat inspiration och att få verktyg för fortsatt arbete. Föreläsarna tog bland annat upp infallsvinklar kring stadsplanering med utgångspunkt i människan, det temporäras möjlighet att belysa och förändra platser, vikten av att ta vara på det man har och av samverkan mellan medborgare och olika gestaltningskompetenser.

Seminariet i bilder och text

  God Jul och ett Gott Nytt År!

Här kan du ta del av samtliga protokoll från direktionen. Under fliken Politik återfinns information om direktionen, AU, presidiet, våra fem beredningar samt våra revisorer. Nästa direktionsmöte 7 februari.


Vi vill avsluta med att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar
Lasse Lindén, förbundsdirektör