Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 9 maj 2014
  Gemensamt arbete kring flyktingfrågan

Antalet nyanlända är stort hos våra kommuner och flera kommuner har svårt att på ett bra sätt klara av den utmaningen som detta innebär. Därför har direktionen kommit fram till att kommunerna behöver samverka för att få det att fungera ännu bättre.

Direktionen ser kommunernas nyanlända som en resurs och en möjlighet. Genom att samarbeta över kommungränserna har vi bättre möjligheter att hitta nya och bättre lösningar för boende, praktikplatser och arbetstillfällen.

En inventering är genomförd och nu har vi i uppdrag att ta fram en gemensam strategi kring etableringsuppdraget inom Fyrbodalsområdet. Vi ska också stödja kommunerna genom att skapa forum/nätverk för strategiskt arbete kring frågor som rör etablering av nyanlända. Därför ska vi nu ansöka om medel  hos länsstyrelsen. En uppstartskonferens genomförs den 5 juni.


EU-samordnare hos kommunalförbundet

Direktionen föreslår kommunerna att inrätta en tjänst som EU-samordnare. Tjänsten ska i så fall vara gemensamt finansierad och placerad på vårt kansli. Uppdraget blir att samordna EU-frågor för förbundets kommuner eftersom West Sweden har avvecklats. Kommunerna ska ta ställning till detta inom kort.

  Från strategi till konkreta aktiviteter

Nu har direktionen fastställt Genomförandeplan Fyrbodal. Detta dokument berättar vad vår delregion särskilt vill satsa på utifrån "Västra Götaland 2020". Vi har redan satt igång arbetet med verksamhetsplanen för 2015 där vi konkretiserar våra planer.

Genomförandeplan Fyrbodal 2014-2020

 
   
Politiker lär sig om "Öppna jämförelser"

Först ut med utbildning för politiker var socialnämnden i Mellerud. I Öppna jämförelser kan politiker jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Utbildarna kom från Vänersborgs kommun och FoU Fyrbodal.

SKLs arbete med Öppna jämförelser.

  Uppskattad FoU-verksamhet

Fyrbodals FoU-samverkan inom socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsområdet startade 2009 och avtalet går ut i år. En nyligen gjord utvärdering visar att verksamheten är mycket uppskattad. Därför har direktionen nu beslutat att fortsätta genomföra verksamheten på  uppdrag av kommunerna. FoU Fyrbodal stöttar kommunerna i arbetet med att  utveckla verksamheterna till en mer kunskapsbaserad socialtjänst. FoU-strateg är Lis Palm.

Mer om FoU Fyrbodal

  Vi närmar oss digitala trygghetslarm

Just pågår en informationsturné runtom i våra kommuner. Det handlar om eSamhället. E-hälsa är prioriterat inom detta arbetsområde genom en statlig satsning. En del gäller kommunernas kommande arbete kring bland annat digitala trygghetslarm. Det handlar också om säkerhet, mobilitet inom hemtjänst och utveckling av eTjänster. Dessutom berör informationstillfällena hur kommunernas ärendeflöden i allmänhet kan digitaliseras.

Följ Fyrbodals eSamordning.