Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 11 februari 2013
   
Affärsdriven miljöutveckling ska skapa tillväxt och bättre miljö

Att driva miljösatsningar är inget nytt men nu ska arbetet stärkas med:
  • Strategiskt samarbete mellan aktörer för att nå regional utveckling och tillväxteffekter.
  • Marknadsföring av Fyrbodal som är en attraktiv och framåtsatsande miljöregion.
Missa inte elfordonsseminariet den 19 mars.


Programmet för projektet är nu fastslaget.

  Nystartat nätverk för socialsekreterare kring ensamkommande flyktingbarn

Här får socialsekreterarna möjlighet till erfarenhetsutbyte, diskussioner om utredningsmetoder, studiebesök, undersöka utbildningsbehov och hålla sig informerade om aktuell forskning.
En träff har ägt rum, två träffar är inplanerade under våren, 18 mars och 8 maj.
Samordnare är Zarah-Lena Jillerö, utvecklingsledare Barn och Unga, Fyrbodals Kommunalförbund.


  Två nya kulturkollon i sommar

Nytt för i år är Musikalkollo och svensk-norskt Cirkuskollo.

Vecka 25: Skrivarkollo samt Hantverkskollo
Vecka 26: Filmkollo, Bild- & Formkollo, Danskollo och Cirkuskollo
Vecka 27: Cirkus samt Pop-& Rockkollo
Vecka 29: Musikalkollo


Kolla in vår kollosida!

   
Nationell satsning kring psykisk ohälsa 2012-2014

SKL och Socialdepartementet satsar kring psykisk ohälsa. Pengar fördelas efter en prestationsbaserad modell. För att få del av medlen måste några grundkrav uppfyllas och prestationer uppnås. Kommunerna i Fyrbodal lyckades 2012 klara prestationer som gav dem sammanlagt drygt 6 mkr att använda till förbättringsarbete under kommande år. Bra gjort på kort tid!

Satsningen fortsätter 2013. Varje huvudman är ansvarig för sin del men samordning och samarbete krävs. Beredningen psykiatri/missbruk (Vårdsamverkan) och Västbus ledningsgrupp i Fyrbodal bjuder in till konferens den 21 mars.


  Så ska vi stärka samarbetet kring utbildningsfrågor

Nu finns ett förslag färdigt till avsiktsförklaring för att stärka samverkan inom utbildningsområdet. Förslaget är framtaget, på uppdrag av direktionen, av en arbetsgrupp med förvaltningschefer inom utbildningsområdet från ett antal kommuner.

Syftet med denna samverkan är att regionens invånare ska erbjudas utbildning av så god kvalitet som möjligt så att regionala målsättningar inom utbildningsområdet kan nås. Förslaget är nu ute på remiss i kommunerna.


  Hur ska det satsas på infrastruktur 2014-2025?

Arbetet med att revidera de nationella och regionala infrastrukturplanerna har påbörjats. Kommunerna, kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen ska tillsammans med Trafikverket enas om prioriterade investeringsbehov i Västra Götaland.
 
Åtgärderna berör både järnväg, sjöfart och väg samt inte minst kollektivtrafiken. Även åtgärder för cykel förväntas få ökade resurser. De regionala planerna beslutas samtidigt som den nationella planen, sannolikt vid månadsskiftet mars-april 2014.
Det innebär att den regionala planen ska ut på remiss före sommaren 2013.


Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland för 2014 - 2020

Ett förslag på gemensam strategi för Västra Götaland är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunalförbunden. Nu har remissrundan startat i Fyrbodal. Direktionen har haft workshop kring prioriteringar och fokus. Nu har remissen gått ut till kommunerna.

Denna strategi för tillväxt och utveckling är ett viktigt dokument. Det kommer att utgöra grunden för samtliga strategi- och styrdokument som ska påverka övriga regionalpolitiska prioriteringar. Detta inkluderar även exempelvis de strukturfondsprogram och interregprogram som kommer att bli aktuella under kommande programperiod. Den slutgiltiga strategin kommer att fastslås på Regionfullmäktige 24 september 2013.

Med vänliga hälsningar
Lasse Lindén, förbundsdirektör


Läs mer om strategiarbetet här.