Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 27 oktober 2014
Ny politisk struktur inom Fyrbodals kommunalförbund

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har fattat beslut om en förändring av kommunalförbundets politiska styre. Förändringen gäller från och med 2015.
 
Den största förändringen handlar om ett ökat politiskt inflytande samt att antalet beredningar, som går från att vara fem till att vara tre.
 
Samhällsutvecklingsberedningen ansvarar för regional utveckling i vid bemärkelse, näringslivsstöd, infrastruktur, kollektivtrafik, fysisk planering, arbetsmarknadsfrågor, kultur, miljö, kompetensförsörjning och college-frågorna. (De två sistnämnda uppdragen delas med Utbildningsberedningen. Utbildningsberedningen har ett huvudansvar för dessa frågor.)

Utbildningsberedningen innehåller hela kommunernas utbildningsverksamhet både obligatoriska skolformer och frivilliga. Dessutom ansvarar beredningen för kontakter och samverkan med högre utbildning. Kompetensförsörjning och college-frågorna har beredningen dessutom ett samordningsansvar för.

Välfärdsberedningen ansvarar för socialtjänstfrågor, kommunal sjukvård och folkhälsa.


Läs mer om den nya strukturen

 
   
Vilka är Sveriges viktigaste vägnät?

Trafikverket har tagit initiativ till att i samarbete med länsplaneupprättare peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet.
Trafikverket kommer att informera om detta på mötet för beredningen infrastruktur den 31 oktober. Detta är ett tillfälle att göra Fyrbodals röst hörd.


  Integrationsstrateg

Vi välkomnar Rita Paulsson-Svensson till tjänsten som integrationsstrateg fr.o.m. november. Uppdraget är att finna solidariska kommunöverskridande lösningar. Kommunerna vill tillsammans med Länsstyrelsen ta ett gemensamt ansvar för frågor som boende, hälsa, arbete och kompetens. Syftet är att skapa en struktur för en hållbar delregional samverkan för gott mottagande samt etablering av nyanlända.

  Förstudien för SSC klar

Idag presenteras förstudien för Scandinavian Science Cluster. Det sker på en slutkonferens med svenska och norska representanter. Förstudien har undersökt möjligheten till utvidgat gränsregionalt samarbete inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering inom Science, teknik och naturvetenskap. Projektet/förstudien ska lägga grunden till ett kommande norsk-svenskt huvudprojekt.

Mer om SSC hittar du här.

   
Bättre nytta av Öppna jämförelser

Vecka 43 kommer Socialstyrelsens enkäter till kommunerna om barn och unga. För bättre nytta av resultaten i ÖJ är det viktigt att frågorna uppfattas på samma sätt av de som svarar. Därför bjuder Fyrbodals kommunalförbund in kontaktpersoner för ÖJ till en träff 12 november. Intressanta tips från Fyrbodals kommuner från vårens redovisning lyfts.

  Stor översyn av BBIC – Barns Behov I Centrum

Kommunerna i Fyrbodal deltar under vecka 43 i en rikstäckande pilotstudie för att ge synpunkter till omfattande revideringar i BBIC. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.
  


  Kompetenssatsningen – stöd till sociala barnavården

Genom satsning på utbildning och arbetstyngdsmätning vill Fyrbodals kommuner på sikt motverka personal- och kunskapsflykt från sociala barnavården. Ett omfattande kursutbud för socialsekreterare och arbetsledare genomförs nu och planeras för våren.

 


   
Attraktiva kommuner

Välkommen till en seminariedag 11 november kring betydelsen av god offentlig miljö. Varför har vi så svårt att använda vår historia? Bevara våra stadskärnor? Vi har ofta varit duktiga på att peka ut värden i äldre bebyggelse. Men sen?

Program och inbjudan

  Vi firar 10 år!

Tiden går snabbt och snart är det 10 år sedan Fyrbodals kommunalförbund bildades. Detta vill vi fira med dig den 12 februari! Markera dagen i din kalender redan nu. Vi kommer att skicka ut mer detaljerad inbjudan senare!

  Vad gör vi hela dagarna?

Kanske undrar du hur vardagen ser ut för de som arbetar på kommunalförbundet. Nu får du veta genom att följa oss på Facebook. Under en tid framöver får du en inblick i vardagsarbetet hos oss.

Följ oss på Facebook!

  En ny mandatperiod även i Fyrbodals kommunalförbund

Merparten av våra medlemskommuner har beslutat om sin politiska ledning för den nya mandatperioden. I många kommuner betyder det att nya majoriteter har skapats.

För kommunalförbundets del är en valberedning nu utsedd och har en utmanande uppgift att ta fram förslag på ledamöter till våra beredningar och de andra uppdragen. Allt ska vara klart till den 5 februari då den nya direktionen har sitt första möte.

 îµ
/Lasse Lindén, förbundsdirektör