Nyhetsbrev från Fyrbodals kommunalförbund 11 december 2013
   
Landsbygdsprogrammet

Det svenska landsbygdsprogrammet kommer att beslutas i början av 2014. Därefter skickas det till EU-kommissionen för godkännande. Kommissionen har 6 månader på sig att godkänna. 
Handlingsplanen för de stöd som finns att söka 2014 ska preliminärt vara klar i april. Kontaktperson hos oss är Elsie Hellström.


Följ Jordburksverkets arbete här.

  Hedersrelaterade frågor

Hälsokällan har tilldelats 250 000 kr i projektmedel för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Projektet pågår under tiden november 2013 till juni 2014. Syftet är att ge ”viktiga vuxna” kunskaper att identifiera, våga agera och hjälpa unga människor som är utsatta för hedersrelaterat förtryck.


Kontaktperson: Anne-Sofie Skälegård

  Gemensamt antagningskansli

Direktionen beslöt i torsdags att bilda ett gemensamt kansli för administration av antagning till gymnasiet. Vid halvårsskiftet 2014 ska verksamhetsövergången ske. Verksamheterna i de tre nuvarande kanslierna ska samordnas på Fyrbodals kommunalförbund.

   
Trafikinfarkt på väg

IGS-projektet (intermodala-godstransporter-statistik) genomförde sin slutkonferens den 19 november med temat ”Trafikinfarkt på väg”. Temat var satt mot bakgrund av att närmare 800 000 lastbilar passerar gränsen vid Svinesund per år och 59 % går tomma tillbaka söderut. Slutrapporten finns redan att läsa på hemsidan. Utredningarna läggs ut inom kort.

Tills projektets hemsida

  Intensiv dag om attraktiva städer

Tjänstemän, politiker, konstnärer, arktitekter och andra engagerade besökte seminariedagen om stadsutveckling. Kan man märka en plats? Varför väljer en person att bo på en plats och inte på en annan?  Teorier varvades med praktika exempel på stadsutveckling.

Se dokumentation i text och bild

  Sätt barnen/klienterna i fokus!

Scott Miller från USA besökte oss under två novemberdagar. Han mötte 160 socialsekreterare framförallt från sociala barnavården. Deltagarna fick redskap för att fråga barnen/klienterna vad de vill ha hjälp med. Miller lärde också ut metoder för att förbättra de insatser som görs.

Här finns en kort dokumentation av dagen.

Gör som 1500 andra kursdeltagare - vänd dig till oss!

Vi erbjuder kompetens- och verksamhetsutveckling för personal i kommunal verksamhet.  Detta är ett självfinansierat  resurscentrum för medlemskommunerna med huvuduppgift att stödja kommunerna och dess personal i deras kompetensutveckling.

Vi genomför årligen ungefär 50 aktiviteter som kurser, seminarier, utbildningar, konferenser, mässor och mötesplatser.  En del av grundutbudet som efterfrågas av kommunerna är nyheter i lagstiftningen, förändrade råd, rutiner och metoder. Till det tillkommer flera förvaltningsspecifika ämnen.
 


Se vårens utbildningar

  Fyrbodals prioriteringar fastställda

Nu har vi i Fyrbodal bestämt vad vi ska fokusera på av de 32 redovisade områdena i strategin Västra Götaland 2020. Förra veckan hade vi ett välbesökt möte med våra ledande politiker och tjänstemän för att avsluta arbetet med att ta fram ett genomförandeprogram.

Efter grupparbeten, diskussioner och gemensamma sammanfattningar har vi nu prioriterat våra önskemål och redovisat  varför vi har prioriterat som vi gjort. Ett dokument kommer att vara klart i slutet av januari. En avstämning i kommunerna kommer att ske parallellt.

Genomförandeplanen kommer slutligen att fastställas av direktionen den 20 mars. Mer material finns på www.fyrbodal.se/2020, där också genomförandeplanen kommer att redovisas i sin preliminära form i slutet av januari.